Ana sayfa İletişim

Öğretmenler

Eğitim Makaleleri Milli Eğitim Mevzuati KPSS Günlük Planlar Yıllık Planlar Egzersiz Planları Belirli Günler ve Haftalar Sosyal Kulüpler Oyunlar (Piyesler)

Öğrenciler

Atasözleri sözlüğü Deyimler sözlüğü Şiirler Kısa Hikayeler Tekerlemeler

Müzik

Akord Yapma Şarkı Sözleri Türkü Sözleri Türkü Öyküleri

Türkçe Dersine Nasıl Çalışmalısınız?

OKS Türkçe Müfredatı


SÖZCÜKTE ANLAM
 • Çok Anlamlılık
 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Ad Aktarması
 • Yan Anlam
 • Terim Anlam
 • Somut Anlam
 • Soyut Anlam
 • Eş Anlam
 • Zıt Anlam
 • Eş Seslilik
 • Dolaylama
 • Argo
 • Yansıma
 • İkileme
 • Genel Anlam
 • Özel Anlam
 • Sözcük İlişkileri
  • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisini bulma
  • Sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzerini bulma
  • Farklı anlamlı sözcüğü bulma
 • Deyim

CÜMLEDE ANLAM

 • Atasözü
 • Öznel Anlatım
 • Nesnel Anlatım
 • Düz Anlatım
 • Dolaylı Anlatım
 • Mecazlı Anlatım
 • Değerlendirme
 • Yorum
 • Gözlem
 • Neden - Sonuç İlişkisi
 • Koşula Bağlılık
 • Karşılaştırma
 • Tanımlama
 • Eleştiri
 • Üslûp
 • Ön Yargı (Peşin Hüküm)
 • İhtimal (Olasılık)
 • Varsayım
 • Öneri
 • Kavramlar (Beğenme, şaşma, merak, endişe, sitem, istek...)
 • Cümle Yorumlama
  • Cümlenin konusu
  • Cümlede anlatılmak istenen
  • Cümleden çıkarılabilecek yargı
  • Cümleden çıkarılamayacak yargı
  • Benzer ve yakın anlamlı cümleleri bulma
  • Anlamca çelişen cümleleri bulma
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Özdeyiş

PARÇADA ANLAM

Parçanın Anlam Yönü

 • Parçanın Konusu
 • Tema
 • Duygu
 • Karakter
 • Parçanın ana düşüncesi
 • Parçanın yardımcı düşünceleri
 • Parçanın başlığı

Parçanın Yapı Yönü

 • Parçanın Bölümleri
  • Giriş
  • Gelişme
  • Sonuç
 • Parçanın Oluşturulması
 • Parçanın Tamamlanması
 • Konu bütünlüğünü bozan cümle
 • Düşüncenin akışını bozan cümle
 • Paragrafın bölünmesi
 • Parçaya cümle ekleme
 • Parçadan cümle çıkarma
 • Parçadaki cümlelerin yerini değiştirme
 • Parçayı karşılayan soru

Parçanın Anlatım Yönü

 • Anlatım Biçimleri
  • Açıklama (düşünsel anlatım)
  • Tartışma
  • Tasvir (betimleme)
  • Hikâye etme (öyküleme)
 • Düşünceyi Geliştirme Yöntemleri
  • Tanımlama
  • Benzetme
  • Karşılaştırma
  • Kişileştirme
  • Örneklendirme
  • Tanık gösterme
 • Anlatımda Yararlanılan Duyular
  • Görme
  • Dokunma
  • Tatma
  • İşitme
  • Koklama
 • Anlatımda Yararlanılan Kavramlar
  • Doğallık
  • Özgünlük
  • Açıklık
  • Akıcılık
  • Tutarlılık
  • Özlülük
  • Yoğunluk
  • Evrensellik
  • Yerellik

İSİM

 • Varlıklara Verilişlerine Göre
  • Özel isim
  • Cins isim
 • Varlıkların Sayılarına Göre
  • Tekil isim
  • Çoğul isim
  • Topluluk ismi
 • Varlıkların Oluşlarına Göre
  • Somut isim
  • Soyut isim
  • Yansımalı isim
 • İsimlerde Küçültme

ZAMİR

 • Sözcük Biçimindeki Zamirler
  • Kişi (şahıs) zamirleri
  • Dönüşlülük zamiri
  • İşaret (gösterme) zamirleri
  • Belgisiz (belirsiz) zamirler
  • Soru zamirleri
 • Ek Biçimindeki Zamirler
  • İlgi zamiri
  • İyelik zamirleri

SIFAT

 • Niteleme Sıfatları
  • Adlaşmış Sıfat
 • Belirtme Sıfatları
  • İşaret (gösterme) sıfatları
  • Belgisiz (belirsiz) sıfatlar
  • Soru sıfatları
  • Sayı sıfatları
   • Asıl sayı
   • Sıra sayı
   • Üleştirme sayı
   • Kesir sayı
 • Sıfatlarda Küçültme
 • Sıfatlarda Pekiştirme

ZARF

 • Durum (hâl) zarfları
 • Zaman zarfları
 • Miktar (azlık-çokluk,ölçü) zarfları
  • Sözcüklerde derecelendirme
   • Eşitlik
   • Üstünlük
   • En üstünlük
   • Aşırılık
 • Yer-yön zarfları
 • Soru zarfları
 • Sebep zarfları

EDAT, BAĞLAÇ, ÜNLEM

 • Başlıca edatlar
 • Özellikleri
 • Başka görevlerde kullanılabilenler
 • Cümleye kattığı anlamlar.
  • İle
  • İçin
  • Gibi
  • Kadar
  • Karşı
  • Beri
  • Ancak
  • Yalnız
  • Sadece
  • Doğru
  • Üzere
  • Dek
 • Başlıca bağlaçlar
 • Bağlaçların görevleri
 • Bağlaçların bazı anlamları
  • ile
  • ve
  • de
  • ama
  • fakat
  • ancak
  • yalnız
  • ki
  • ne... ne...
  • hem... hem...
  • ya... ya...
 • Edat bağlaç farkı
 • Ünlem

TAMLAMALAR

 • Sıfat Tamlamaları
 • Sıfat Tamlamalarının Özellikleri
 • İsim Tamlamaları
  • Tamlayan kavramı ve ekleri
  • Tamlanan kavramı ve ekleri
 • İsim Tamlamalarının Çeşitleri
  • Takısız isim tamlaması
  • Belirtisiz isim tamlaması
  • Belirtili isim tamlaması
  • Zincirleme isim tamlaması
 • İsim Tamlamalarının Özellikleri

FİİL

Fiil Çeşitleri

 • Kılış Fiilleri
 • Oluş Fiilleri
 • Durum Fiilleri

Fiil Çekimleri

 • Fiillerde Kişi
 • Fiillerde Kip
 • Haber (Bildirme) Kipleri
  • Bilinen (görülen) geçmiş zaman
  • Öğrenilen (duyulan) geçmiş zaman
  • Şimdiki zaman
  • Gelecek zaman
  • Geniş zaman
 • Dilek (İsteme) Kipleri
  • Gereklilik kipi
  • İstek kipi
  • Dilek-şart kipi
  • Emir kipi
 • Fiillerde Olumsuzluk
 • Fiillerde Soru

Ek Fiil

 • Ek Fiilin Basit Çekimi
  • Bilinen geçmiş zaman
  • Duyulan geçmiş zaman
  • Geniş zaman
  • Dilek-şart kipi
 • Ek Fiilin Birleşik Çekimi
  • Hikâye
  • Rivayet
  • Şart
 • Ek Fiilin Olumsuzu
 • Ek Fiilin Sorusu
 • Basit Zamanlı Fiiller

Birleşik Zamanlı Fiiller

 • Hikâye Birleşik Zaman
 • Rivayet Birleşik Zaman
 • Şart Birleşik Zaman

Fillerde Anlam (Zaman) Kayması

 • Şimdiki Zamanın
  • Geniş zaman yerine kullanılması
  • Gelecek zaman yerine kullanılması
  • Geçmiş zaman yerine kullanılması
  • Emir kipi yerine kullanılması
 • Gelecek Zamanın
  • Gereklilik kipi yerine kullanılması
 • Geniş Zamanın
  • Bilinen geçmiş zaman yerine kullanılması
  • Duyulan geçmiş zaman yerine kullanılması
  • Gelecek zaman yerine kullanılması
 • İstek Kipinin
  • Emir kipi yerine kullanılması
  • Bilinen geçmiş zamanın yerine kullanılması
 • Emir Kipinin
  • İstek anlamında kullanılması
  • Yetersizlik, gücü yetmeme anlamında kullanılması
 • Gereklilik Kipinin
  • Emir kipi yerine kullanılması

FİİLİMSİLER

 • İsim fiiller
 • Sıfat fiiller
 • Zarf fiiller

EKLER

 • Ek
 • Kök
 • Çekim Ekleri
 • İsim Çekim Ekleri
  • Hâl ekleri
  • Eşitlik eki
  • İyelik ekleri
  • İlgi eki
  • Çokluk eki
 • Fiil Çekim Ekleri
  • Şahıs ekleri
  • Kip ekleri
  • Ek fiil
  • Olumsuzluk eki
 • Yapım Ekleri
 • Çekim Eki Yapım Eki Farkı
  • İsimden isim yapım ekleri
  • İsimden fiil yapım ekleri
  • Fiilden isim yapım ekleri
  • Fiilden fiil yapım ekleri
 • Birbiriyle karıştırılan ekler

SÖZCÜK YAPISI

 • Basit Sözcük
  • Basit isim
  • Basit sıfat
  • Basit fiil
 • Türemiş Sözcük
  • Türemiş isim
  • Türemiş sıfat
  • Türemiş fiil
 • Birleşik Sözcük
  • Birleşik isim
  • Birleşik sıfat
  • Birleşik fiil
   • Kurallı birleşik fiiller

- Yeterlik

- Tezlik

- Sürerlik

- Yaklaşma

   • Yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiiller
   • Anlamca kaynaşmış birleşik fiiller

CÜMLENİN ÖGELERİ

 • Temel Ögeler
 • Yüklem
 • Özne
  • Gerçek özne
  • Açık özne
  • Gizli özne
  • Sözde özne
 • Yardımcı Ögeler
 • Nesne
  • Belirtili nesne
  • Belirtisiz nesne
 • Dolaylı Tümleç
 • Zarf Tümleci
 • Cümle Vurgusu
 • Ara Söz

FİİLLERDE ÇATI

 • Nesne - Yüklem ilişkisi
  • Geçişli Fiiller
  • Geçişsiz Fiiller
  • Oldurganlık
  • Ettirgenlik
 • Özne - Yüklem İlişkisi
  • Etken Fiil
  • Edilgen Fiil
  • Dönüşlü Fiil
  • İşteş Fiil

CÜMLE ÇEŞİTLERİ

 • Yüklemlerinin Türüne Göre
  • Fiil Cümlesi
  • İsim Cümlesi
 • Ögelerinin dizilişine Göre
  • Kurallı Cümle
  • Devrik Cümle
  • Eksiltili Cümle
 • Anlamlarına Göre
  • Haber cümlesi
   • Olumlu cümle
   • Olumsuz cümle
  • Ünlem cümlesi
  • Soru cümlesi
 • Yapılarına Göre
  • Basit Cümle
  • Birleşik cümle
   • Girişik birleşik cümle
   • Şart birleşik cümle
  • Sıralı Cümle
   • Sıralı bağımlı cümle
   • Sıralı bağımsız cümle
  • Bağlı Cümle

ANLATIM BOZUKLUKLARI

 • Anlamsal Bozukluklar
  • Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
  • Sözcüğün yanlış yerde kullanılması
  • Gereksiz sözcük kullanılması
  • Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
  • Mantık hataları
  • Anlamca belirsizlik
  • Deyim ve atasözlerinin yanlış kullanılması
 • Yapısal Bozukluklar
  • Tamlama yanlışlıkları
  • Eklerin yanlış kullanılması
  • Özne -yüklem uyumsuzluğu
   • Tekillik - çoğulluk bakımından
   • Olumluluk - olumsuzluk bakımından
   • Kişi bakımından
  • Öge eksikliği
   • Özne eksikliği
   • Nesne eksikliği
   • Tümleç eksikliği
  • Ek eylem eksikliği
  • Noktalamadan kaynaklanan bozukluklar

SES BİLGİSİ

 • Ses
 • Harf
 • Sesli harfler
 • Sessiz harfler
 • Türkçe kelimelerdeki sessiz harflerin özellikleri
 • Hece
 • Hece Çeşitleri
 • Kelime
 • Alfabe
 • Türk Dilinin Ses Özellikleri
 • Büyük Ünlü Uyumu
 • Küçük Ünlü Uyumu
 • Sessiz Yumuşaması
 • Sessiz Uyumu
 • Ses Düşmesi
 • Ses Türemesi
 • Kaynaşma (yardımcı ses)
 • Ulama
 • Darlaşma
 • Ses Değişiklikleri
 • Sözcük Vurgusu

NOKTALAMA

 • Nokta
 • Virgül
 • Noktalı Virgül
 • İki Nokta
 • Üç Nokta
 • Soru İşareti
 • Ünlem İşareti
 • Kısa Çizgi
 • Uzun Çizgi
 • Tırnak İşareti
 • Kesme İşareti
 • Yay Parantez
 • Köşeli Parantez
 • Düzeltme İşareti

İMLÂ (YAZIM)

 • Büyük Harflerin Yazımı
 • Bitişik Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Ayrı Yazılan Birleşik Kelimeler
 • Yer Adlarının Yazımı
 • Yön Adlarının Yazımı
 • Kısaltmaların Yazımı
 • Sayıların Yazımı
 • İkilemelerin Yazımı
 • Fiillerin Yazımı
 • de’lerin Yazımı
 • ki’lerin Yazımı
 • ile’nin Yazımı
 • Soru Eki mi’nin Yazımı
 • Ek Eylemin Yazımı
 • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Yazımı Yanlış Bilinen Sözcükler
 • Sözcüklerin Satır Sonunda Bölünmesi

EDEBİYAT BİLGİLERİ

 • Yazı Türleri
  • Roman
  • Hikâye
  • Masal
  • Fabl
  • Makale
  • Fıkra
  • Deneme
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Eleştiri
  • Gezi
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Biyografi (Yaşam öyküsü)
  • Otobiyografi (Ö z yaşam öyküsü)
  • Tiyatro
  • Tiyatro terimleri
  • Tiyatro türleri
  • Açık Oturum
  • Panel
  • Forum
  • Nutuk
  • Mektup
  • Münazara
  • Tartışma
  • Dilekçe
 • Şiir Bilgisi
  • Ölçü
  • Hece
  • Aruz
  • Serbest
  • Kafiye ve Kafiye Türleri
   • Yarım
   • Tam
   • Zengin
   • Cinaslı
  • Redif
  • Kafiye Düzeni
   • Düz
   • Çapraz
   • Sarma
  • Söz sanatları
   • Benzetme
   • Kişileştirme
   • Konuşturma
   • Abartma
   • Cinas
   • Mecazı mürsel

Geri Git